Licensbetingelser

Se vores vilkår og betingelser for anvendelse af SimHerd

Licensbetingelserne
Årslicensen har en basispris. Der kan desuden tilkøbes moduler. Årslicens koster 1099 kr. pr. besætning pr. år (ubegrænset kørsel af scenarier i en specifik besætning gennem et år). Der kan tilkøbes 4 moduller (SØA, Ø-i-K og Ø-i-R) som koster 519 kr. pr. besætning om året og modulen Ø-i-V koster 350 kr.pr. besætning om året *. Du betaler kun pr. besætning hvori du bruger modellen. Du modtager en faktura indenfor 1 måned efter den første anvendelse hvorpå slutdatoen af årslicensen fremgår. Definitionen af “anvendelse af modellen” er at du opretter et scenarie og klikker på knappen “kør” eller “kør SØA” mm.. Du må klikke på “Kør” og “Kør SØA” (eller en af de andre moduller) et ubegrænset antal gange igennem året.

Din SimHerd konto er altid åben. Uanset antallet af besætninger som du har liggende på din konto, så må du til enhver tid se på de analyser du har lavet og du må tilpasse priserne. Du kan selv oprette og få adgang til alle dine besætninger. Dit forbrug registreres automatisk og du modtager fakturaen baseret på forbruget (at køre modellen udløser en faktura).

Ovenstående betingelser gælder ikke, hvis du har en særlig aftale med SimHerd (til alle dine besætninger) eller hvis du bruger SimHerd i din undervisning (KU, AU og landbrugsskoler mm.).

* Ikke alle brugere har dog mulighed for at bruge alle 4 moduller (knappen er ikke synliggjort). Læs mere om modullene her.

Virksomhedens information
SimHerd A/S
Asmildklostervej 11
8800 Viborg
CVR-nr. 32 83 10 36
Telefon: +45 70 20 20 14
E-mail: je@simherd.com

Force Majeure
Ansvaret for opfyldelse af en ordre samt forpligtelse bortfalder, i det omfang dens opfyldelse hindres af så ekstraordinære omstændigheder, som SimHerd A/S ikke er herre over, og som SimHerd A/S ikke med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet (Force Majeure). Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, oprør, sabotage, brand, vandskade og eksplosion.

Betaling og fakturering
Alle faktureringer sker ved månedens udgang, hvori grundlaget baseres på de bestilte og bekræftede ordrer for den enkelte måned. Betaling skal ske senest 14 dage efter faktureringsdato. Sker betaling ikke rettidigt tillægges rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Misligholdelse
Ved mislighold af brugsretten vil kundens adgang til SimHerd-modellen blive inddraget.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
SimHerd A/S fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgeskader (herunder tab af forventet profit, tabte data eller reetablering heraf) i forbindelse med anvendelse af SimHerd-modellen og dens resultater. SimHerd A/S fraskriver sig ethvert ansvar for de resultater, der udspringer af SimHerd-modellen eller for de beslutninger som kunden foretager på baggrund af modellens resultater. SimHerd A/S hæfter dog uden begrænsning for produktansvar efter dansk rets almindelige regler.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.